Kdy skutečně jít na pohotovost


LékaÅ™ská pomoc je u nás z velké Äásti zdarma, vÄetnÄ› pÅ™evozu do nemocnice. To sice znamená, že potÅ™ebné péÄe se dostane skuteÄnÄ› každému, avÅ¡ak na druhou stranu je pravdou, že toho nÄ›kteří zneužívají, aÅ¥ už vÄ›domky Äi nevÄ›domky.

 

sanitka u případu

 

To se týká pÅ™edevším rychlé záchranné služby, kterou lidé volají i ve chvílích, kdy to zrovna není potÅ™eba. ÄŒasto totiž nedokážou poznat, kdy je skuteÄnÄ› nutné okamžité oÅ¡etÅ™ení a kdy je naopak možné poÄkat. PÅ™itom pÅ™etěžování záchranné služby může být nebezpeÄné, neboÅ¥ pak může chybÄ›t na místech, kde je skuteÄnÄ› potÅ™eba. Je proto dobré vÄ›dÄ›t, kdy je skuteÄnÄ› nutné ji zavolat Äi pospíchat na pohotovost.

 

V první Å™adÄ› je to samozÅ™ejmÄ› skuteÄnÄ› závažný úraz, kdy postižený hodnÄ› krvácí, má velké bolesti nebo je dokonce v bezvÄ›domí. VnitÅ™ní poranÄ›ní mohou být nebezpeÄná, neboÅ¥ jsou Äasto zdrojem zánÄ›tů. Je proto nutné je Å™eÅ¡it co nejdříve. To platí i nejrůznÄ›jších ran – Äím dříve jsou oÅ¡etÅ™eny, tím vÄ›tší je Å¡ance na úspěšné zhojení bez následků. V nÄ›kterých závažných případech pak může jít skuteÄnÄ› o minuty. Zde je vÅ¡ak nutné zopakovat, že by se mÄ›lo jednat o skuteÄnÄ› závažný úraz, nikoliv například o pouhé Å¡krábnutí.

 

vnitřek sanitky

 

Dále je to prudké zhorÅ¡ení zdravotního stavu. Pokud například prudce vzroste horeÄka, a to na hodnoty kolem 40 stupňů, pak je skuteÄnÄ› nutné dopravit ÄlovÄ›ka co nejdříve do nemocnice, a v takových chvílích bychom opravdu mÄ›li volat sanitku.

 

V neposlední Å™adÄ› bychom ji mÄ›li zavolat, pokud na ulici uvidíme ÄlovÄ›ka, kterému skuteÄnÄ› není dobÅ™e, případnÄ› dokonce omdlí. Nikdy totiž nevíme, co mu skuteÄnÄ› může být. A pamatujme si, že například motání nemusí být jen z opilosti, nýbrž může být skuteÄnÄ› příznakem zhorÅ¡eného zdravotního stavu.

 

Mimo výše uvedené případy bychom se vÅ¡ak mÄ›li volání rychlé záchranné služby vyhnout. Zamezíme tím jejímu pÅ™etěžování, Äímž můžeme nakonec zachránit život nÄ›komu jinému. A to je bezesporu dobrý skutek.