Sportovní gymnázium


Sportovní gymnázia jsou v souÄasnosti v každém vÄ›tším mÄ›stÄ›. A tak mají studenti možnost bÄ›hem studia se zdokonalovat ve zvolených sportovních disciplínách. Které jsou souÄástí Å¡kolního rozvrhu. Gymnázia se sportovní přípravou bývají buÄ ÄtyÅ™letá, anebo Å¡estiletá. Která už pÅ™ipravují svoje absolventy Äasto i na pracovní pozice v managmentu Äi jiných funkcí ve sportovních organizacích. V uÄebních osnovách tak bývá velký důraz kladen, kromÄ› hodin vÄ›novaných sportu, i na jazykové vzdÄ›lání minimálnÄ› ve dvou svÄ›tových jazycích. Zároveň je rozvíjen vÅ¡estranný rozvoj osobnosti každého studenta a mnozí poté lehce pÅ™echázejí ke studiu na Vysokých Å¡kolách.

Na kurtech

Jedním, z absolventy základních Å¡kol vyhledávaným a oblíbeným, je Gymnázium Dany a Emila Zátopkových, ve kterém se spojuje sport se vzdÄ›láním. PohybovÄ› nadaní a talentovaní studenti tu nacházejí možnosti nejen se rozvíjet ve vybrané disciplínÄ›, ale rovněž se pomocí efektivního tréninku Äasto zúÄastňovat závodů. Ve kterých si poměřují síly jak v rámci kraje Äi republiky. A mnozí už ve vyšších roÄnících vyrážejí za zkuÅ¡enostmi i do zahraniÄí. Vzhledem k tomu, že se toto gymnázium pÅ™ed nÄ›kolika lety stalo fakultní Å¡kolou místní univerzity, nabízí i pokraÄující bakalářské a klasické vysokoÅ¡kolské pokraÄování studia. 

V bazénu

KromÄ› klasických pÅ™edmÄ›tů, které se vyuÄují na stÅ™edních Å¡kolách, na tomto Sportovním gymnáziu je rozvíjen pohybový talent studentů pomocí efektivního tréninku. V profilovaných oborech. Atletice, cyklistice, basketbalu, moderní a sportovní gymnastice, volejbalu, judu a rovněž plavání. VíceúÄelový sportovní areál, jehož souÄástí jsou dva tenisové kurty, hÅ™iÅ¡tÄ› pro míÄové sporty a horolezecká stÄ›na jsou srdcem celého Å¡kolního zařízení. Ve kterém do dneÅ¡ního dne vyrostlo množství sportovců, kteří reprezentují naÅ¡i republiku i na Olympijských hrách. Kde se umisÅ¥ují na pÅ™edních místech. Dokonce si vybojovali i nominaci na Mistrovství svÄ›ta stÅ™edních Å¡kol a GymnasiádÄ› v Äínském Jianjiangu.