Bydlení pro seniory


Ideální situace je pro vÄ›tÅ¡inu starších lidí možnost bydlet v prostÅ™edí, ve kterém se cítí doma. V nÄ›mž strávili vÄ›tÅ¡inu Äasu svého života. Ale nepodaří se to každému. Rozhodujícím faktorem bývá v tomto vÄ›ku zdravotní stav a s tím spojená schopnost se sám o sebe postarat. Velkou výhodou je bydlení ve vlastním rodinném domÄ›. Patrovém. Ve kterém bydlí zároveň i dÄ›ti a vnouÄata. Která babiÄce a dÄ›deÄkovi ráda poslouží. Nezbytné návÅ¡tÄ›vy lékařů, doprovod v nároÄnÄ›jším terénu, nákupy potravin jsou pro důchodce nedocenitelnou pomocí. A pokud jsou jeÅ¡tÄ› schopni pohybu na vlastních nohách, je to pro obÄ› strany toto spolužití pÅ™ijatelné.

Aktivní senioři

V případÄ›, že se zdravotní stav léty zhorÅ¡uje, lze si ku pomoci pÅ™izvat pracovnice sociální péÄe, které pomohou v situaci, kterou už senioÅ™i nezvládají. A ani případná pomoc rodinných přísluÅ¡níků už je nedostaÄující. Vyžadována je péÄe odborná. Kterou lze poskytovat i v domácím prostÅ™edí. PeÄovatelskou a odlehÄovací službou Äi centrem denních služeb. Ale pÅ™i zhorÅ¡ujícím se zdravotním stavu jsou Domovy pro seniory nejlepším Å™eÅ¡ením. Trvalá zmÄ›na, vyžadující pravidelnou celodenní péÄi, je v tÄ›chto prostorách zajiÅ¡tÄ›na zdravotnickým personálem. Který je pÅ™ipraven pomoci. Ubytování v tomto zařízení vÄetnÄ› celodenní stravy je poskytováno podle individuálních potÅ™eb klientů.

Nové bydlení

PlnÄ› invalidním lidem, pobírající invalidní důchod, je možné nabídnout ubytování v Domově se zvláštním režimem. Ve kterém jsou pÅ™ijímáni pÅ™edevším osoby trpící Alzheimerovou chorobou Äi staÅ™eckou demencí. Pro rodinu to bývá jedinou možností. Protože v tomto zdravotním stavu už senioÅ™i nemohou zůstávat doma samotní. Ohrozili by nejen sebe, ale i svoje blízké v okolí. StejnÄ› tak v případÄ›, že je postižen mozek cévní příhodou Äi jeho degenerativními zmÄ›nami. Rovněž po amputaci dolních konÄetin je potÅ™ebné zajistit celodenní péÄi. Umožňující kvalitní bydlení a v mezích možností udržet potÅ™ebný životní standard. LékaÅ™ská péÄe je i v tomto případÄ› samozÅ™ejmostí.